Website Disclaimer + Privacy

Deze website is eigendom van KELLY VANNISTEN – MUAREDKEY

adres: Eynestraat 63 bus 001, 3800 Zepperen

telefoon: 0497 66 18 10

BTW –/ondernemingsnr: BE 0822 872 675

email/website: info@muaredkey.be

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan MUAREDKEY of rechthoudende derden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

MUAREDKEY levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

MUAREDKEY kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Naam onderneming geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

MUAREDKEY kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

MUAREDKEY verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement HASSELT bevoegd.

 

 

Privacybeleid

MUAREDKEY verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht [bij KELLY VANNISTEN en] op [INFO@MUAREDKEY.BE].

 

Verwerkingsdoeleinden

MUAREDKEY verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,]  van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

 

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de MUAREDKEY groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met MUAREDKEY verbonden zijn of met enige andere partner van MUAREDKEY;

MUAREDKEY garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

–           zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

–           een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: [aan te vullen];

 

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

 

Het gebruik van “cookies”.

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

 

 

 

 

OVEREENKOMST

Kelly Vannitsen met ondernemingsnaam Mua Red Key

adres: Eynestraat 63 bus 001, 3800 Zepperen

telefoon: 0497 66 18 10

BTW –/ondernemingsnr: BE 0822 872 675

email/website: info@muaredkey.be

De KLANT engageert MUA RED KEY voor volgend opdracht:

 • Bruidsmake-up twv. 150€ incl. 1 proefsessie (twv.50€)
 • Bruidskapsel twv. 150€ incl. 1 proefsessie (twv.50€)
 • Bruidsmake-up + kapsel twv. 250€ incl. 1 proefsessie (twv.100€)
 • Full day bride only twv. 310€ incl. 1 proefsessie (twv.100€)
 • Full day bride + 2 pers. twv. 500€ incl. 1 proefsessie (twv.100€)
 • Suite Make-up 35€
 • Suite Make-up + proefsessie 70€
 • Suite kapsel 35€
 • Suite kapsel + proefsessie 70€
 • Suite kapsel kind 25€
 • Suite kapsel kind + proefsessie 50€
 • Suite make-up kind 25€
 • Suite make-up kind + proefsessie 50€
 • Suite make-up/kapsel man 10€
 • Suite make-up/kapsel man + proefsessie 20€

Algemene voorwaarden:

 • Voor afstanden verder dan 30km gerekend van de zetel van MUA RED KEY wordt er een forfaitaire verplaatsingskost aangerekend van 30€.
 • De proefsessie vindt plaats bij MUA RED KEY. Enkel de dag van trouwdatum kom ik ter plaatse.
 • Er is een parkeerplaats voorzien voor MUA RED KEY of er wordt een adres doorgegeven waar ik kan parkeren. Bij parkeerkosten worden deze aangerekend.
 • Wijzigingen worden ten lààtste 1,5 maand op voorhand schriftelijk doorgegeven.
 • Bij wijziging vd opdracht wordt er een kost aangerekend zoals hierboven vermeld.
 • Wijzigingen in ‘aankomst en uiterlijk klaar’ en ‘adres opdracht’, kunnen eveneens tot 1,5 maand voor de opdrachtdatum doorgegeven worden.
 • De overeenkomst is bindend nadat de KLANT de overeenkomst heeft getekend. De getekende overeenkomst mag ons per post, email, sms, messenger,enz…overgemaakt worden.
 • De KLANT betaalt de proefsessie op de dag van de proefsessie en het resterend bedrag op de trouwdag cash aan MUA RED KEY.
 • Wanneer de KLANT – behoudens het geval van overmacht –  de opdracht annuleert zijn de volgende annulatiekosten van toepassing:

– Annulatie van de overeenkomst langer dan 3 maanden voor trouwdatum: indien proefsessie(s) is geweest is de

   kostprijs van de proefsessie(s) verschuldigd.

– Annulatie van de overeenkomst tussen 2 en 3 maanden voor trouwdatum: indien proefsessie(s) is geweest is de

   kostprijs van de proefsessie(s) verschuldigd + 50€ annulatiekost

– Annulatie van de overeenkomst tussen 1 en 2 maanden voor trouwdatum: de kostprijs van de proefsessie(s) is

   verschuldigd + 150€ annulatiekost

– Annulatie van de overeenkomst minder dan 1 maand voor trouwdatum: volledige kost

 • Teneinde hygiënisch te kunnen werken dient de KLANT MUA RED KEY op voorhand op de hoogte te brengen van enige bacteriële/virale aandoeningen in het gelaat. Ook moet de KLANT meedelen of hij allergisch/gevoelig is aan bepaalde producten.
 • In geval van overmacht – waaronder ziekte of ongeval ook vallen – kan ook MUA RED KEY ten alle tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Bij opdrachten voor bruidsmake-up zal MUA RED KEY zich inspannen een collega te vinden die de opdracht eventueel kan overnemen. Een garantie voor beschikbaarheid kan echter niet worden gegeven. In het geval geen collega wordt gevonden die de opdracht overneemt, kan de  KLANT geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. De gedeeltelijk geleverde prestaties moeten wel betaald worden.
 • In geval MUA RED KEY de opdracht buiten de hypothese van overmacht geheel of gedeeltelijk annuleert, zal MUA RED KEY zich inspannen een collega te vinden die de opdracht eventueel kan overnemen. Een garantie voor beschikbaarheid kan echter niet worden gegeven. In het geval geen collega wordt gevonden die de opdracht overneemt, heeft de KLANT recht op een schadevergoeding van 75€. De gedeeltelijk geleverde prestaties moeten wel betaald worden. 
 • Wanneer de KLANT de opdracht annuleert op minder dan 3 maanden voor de trouwdatum of niet cash betaalt op de trouwdatum zal een factuur opgemaakt worden voor de verschuldigde prestaties en kosten. De factuur heeft een betaaltermijn van 14 dagen.
 • Bij niet betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder bijkomende ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding van 25€ verschuldigd zijn evenals een verwijl intrest van 8% tot de dag der effectieve betaling.
 • In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van rechtsgebied Limburg afdeling Hasselt bevoegd.
 • De klant erkent kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze algemene voorwaarden van MUA RED KEY alvorens een boeking te doen.